20 lipiec by admin

Incoterms 2020

Zastanawialiście się kiedyś jak to jest , że raz za transport płaci Nadawca, raz Odbiorca, transport zamawiamy spod drzwi, z portu, do portu .. ?

Każdy kto miał do czynienia z transportem w zakresie działalności firmy na pewno spotkał się z różnymi określeniami np. EXW, DAP, FOB..

Jak to ze skrótami bywa, coś na pewno muszą oznaczać 😊

W 1936 roku Międzynarodowa Izba Handlowa ICC spisała i opublikowała Kontrakt dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr – International Commercial Terms – potocznie reguły/warunki INCOTERMS – i to jest właśnie zbiór tych skrótów, nowelizowany regularnie co 10 lat.

Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy kupującym a sprzedającym, a ponieważ ustalenia między stronami mogą być przeróżne, tych reguł jest dosyć sporo. W bieżącym roku 2020 dokonano ich kolejnej nowelizacji – dlatego też postaram się Wam przybliżyć znaczenie i różnice tych reguł.

Jakie zmiany naniosły reguły 2020 względem obowiązujących 2010?

 • List przewozowy w regule FCA
 • Podział kosztów
 • Przewóz własnymi środkami transportu stosując FCA, DAP, DPY czy DDP
 • Zmiana DAT na DPU
 • Wymogi związane z bezpieczeństwem integralne z obowiązkami i kosztami przewozu
 • Noty wyjaśniające dla użytkowników Incoterms

Incoterms określają:

 • Obowiązki sprzedającego i kupującego
 • Odpowiedzialność stron za organizację transportu i odprawy celnej
 • Pozyskanie dokumentów eksportowych i importowych
 • Stopień ryzyka pomiędzy stronami procesu oraz moment przejścia ryzyka ze sprzedającego na kupującego
 • Miejsce oznaczenia jako miejsce dostawy
 • Podział kosztów pomiędzy stronami

UWAGA ! -> wybrana reguła Incoterms nie stanowi umowy sprzedaży ani przeniesienia własności sprzedawanych towarów

UWAGA ! -> po wyborze odpowiedniej reguły, na fakturze sprzedażowej należy ją zapisać w formacie np. FOB Shanghai Incoterms 2020 (w przeciwnym razie możemy mieć problem ustalić wg której zasady ma zastosowanie umowa przewozu)

PODZIAŁ REGUŁ:

Wyszczególniamy 4 główne grupy – C, D, E i F .

Podział wynika ze względu na ponoszone opłaty, ryzyko, formalności a także kwestie eksportu i importu.

GRUPA C – Main Carriage Paid

Do grupy należą następujące reguły: CFR, CIF, CPT i CIP

 • Sprzedawca zawiera umowę przewozu ze spedytorem i ponosi koszty, odpowiada za odprawę eksportową
 • Ryzyko – przechodzi na kupującego w momencie nadania towaru
 • Kupujący ponosi pozostałe koszty wynikłe po dokonaniu załadunku

GRUPA D – Arrival

Do grupy należą reguły: DAP, DPU i DDP

 • Sprzedający dostarcza towar do portu lub określonego miejsca przeznaczenia

GRUPA E – Departure

W grupie E znajduje się jedynie reguła EXW

 • Sprzedawca udostępnia towar kupującemu w punkcie wydania. Dodatkowo sprzedawca nie ponosi ryzyka odprawy eksportowej ani załadunku (wystawia za bramę i zamyka drzwi 😊)

GRUPA F – Main Carriage Unpaid

Do grupy należą reguły:  FCA, FAS i FOB

 • Sprzedawca dokonuje odprawy eksportowej, jednocześnie nie ponosząc kosztów transportu ani ubezpieczenia

Graficznie reguły przedstawiają się w następujący sposób:

Incoterms 2020 (oprac. własne)

EXW – najmniejsze zaangażowanie i odpowiedzialność sprzedającego. Kupujący ponosi wszystkie koszty od miejsca pozostawienia towaru do dyspozycji aż do miejsca docelowego.

FCA – sprzedający ponosi koszty załadunku, transportu oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi, którego wskazuje Nabywca. Istnieją dwie możliwe opcje przekazania towaru tj.: towar przekazany fizycznie np. kurierowi w miejscu należącym do sprzedającego (plac, magazyn) lub towar przekazany w miejscu wskazanym w umowie sprzedaży, a który nie należy do sprzedającego (np. port) – warunek w opcji drugiej – sprzedający nie zajmuje się wyładunkiem towaru.

CPT – sprzedający opłaca fracht do uzgodnionego miejsca, ryzyko i dalsze koszty ponosi Nabywca w momencie przekazania towarów przewoźnikowi. Miejsce przekazania towaru jest bardzo istotne i należy je zawrzeć w umowie sprzedaży.

CIP – zasadnicze koszty transportu oraz ubezpieczenia pokrywa sprzedający. Ubezpieczenie powinno być zgodne z Institue War Clauses, Institute Strikes Clauses lub podobnymi klauzulami. Ważne są tu dwie lokalizacje a mianowicie miejsce, w którym towary są dostarczane w celu przeniesienia ryzyka  ze sprzedawcy na nabywcę oraz miejsce przeznaczenia towaru, czyli punkt, do którego dokonywany jest przewóz.

DAP – towar dostarczony jest do konkretnego miejsca za co odpowiada sprzedawca. Rozładunek po stronie kupującego. Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia towaru przez każdą ze stron.

DPU – nowa reguła, która zastąpiła dotychczasową DAT. Sprzedawca dostarcza towary przenosząc jednocześnie ryzyko i koszty na kupującego w momencie rozładunku z przybywających środków transportu w miejscu lub punkcie wskazanym w umowie. Jest to jedyna reguła, która nakłada na sprzedawcę obowiązek rozładunku towaru w miejscu dostawy.  

DDP – sprzedający ponosi wszystkie koszty i ryzyka związane z towarem aż do momentu dostarczenia go do oznaczonego miejsca przeznaczenia, bez obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Kupujący przejmuje ryzyko od momentu dostarczenia towaru.

FAS – reguła stosowana wyłącznie w przypadku transportu wodnego lub śródlądowego. Sprzedający odpowiada za transport oraz ryzyko do momentu dostarczenia towaru do burty statku, bez samego załadunku. Kolejne koszty i ryzyka od tego momentu przechodzą na kupującego. Zaleca się podanie dokładnego punktu załadunku na statek/barkę ponieważ opłaty manipulacyjne są różne w zależności od portu.

FOB – najczęściej stosowana reguła w transporcie morskim, punktem przekazania towaru jest przekroczenie burty statku, sprzedawca ponosi koszty załadunku na statek. Dokumentem dostawy w regule FOB jest morski list przewozowy tzw. Bill of Lading lub inny dokument świadczący przyjęcie towaru. Dalsze ryzyko i koszty ponosi Nabywca.

CFR – koszty ubezpieczenia są w obowiązkach kupującego, przekazanie towaru jest w momencie przekroczenia burty statku podczas załadunku

CIF – sprzedawca opłaca i zawiera umowę ubezpieczenia, ale z minimalnym pokryciem, na rzecz kupującego, opłaca również fracht. Ryzyko sprzedawcy do momentu załadunku

Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Wam znaczenie reguł transportowych i będzie Wam łatwiej wybierać odpowiednie dla swojej firmy.

A jeżeli już korzystacie to z których? Jakie macie doświadczenia z warunkami Incoterms ?

One Comments “Incoterms 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *